ПРАВИЛА

користування Лубенською центральною

районною бібліотекою ім.В.К. Малика

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила користування Лубюенською центральною районною бібліотекою ім.В.К. Малика розроблені відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами і доповненнями, Типових правил користування бібліотеками та Статуту централізованої бібліотечної системи.

ІІ. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

2.1. Кожен громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування на території України. Користувачами бібліотечних послуг є юридичні та фізичні особи.

2.2. Формами бібліотечного обслуговування є абонемент, читальний зал, міжбібліотечний абонемент (далі МБА). Користувачі мають право отримувати книги, документи та інші носії інформації через абонементи за місцем проживання.

2.3. Користувачі бібліотек мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечних фондів, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування книги, документи з бібліотечного фонду, брати участь в заходах, що проводить бібліотека.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженнями підвищеного попиту, періодикою, може бути зменшений до 15 днів.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на нього відсутній попит інших користувачів.

2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами, як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.

2.7. Документи, що зберігаються в фонді читального залу рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, що користуються попитом, видання одержані по МБА, видаються для користування тільки в читальному залі.

2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач може їх (або копії) отримати з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін.

Пересилання видань за рахунок користувача.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки читальним залом або одержати документи додому під грошову заставу.

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його заміняє, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку.

Діти й підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документа, який пред’являють їхні батьки, установи чи особи, під наглядом яких вони перебувають.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них: при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявленні у книгах та інших документах дефекти несе користувач.

3.3. За кожний документ, одержаний на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі. Повернення документів засвідчується підписом бібліотекаря.

3.4. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни.

3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, повинен замінити його аналогічним, чи документом, визнаним бібліотекою рівноцінним або відшкодувати збитки реальної (ринкової) вартості документа.

3.6. За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.7. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.8. Користувачі в бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються.

3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Бібліотеки зобов’язані:

4.1.1. інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі й платні;

4.1.2. створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

4.1.3. дбати про культуру обслуговування користувачів;

4.1.4. формувати у користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

4.1.5. задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

4.1.6. систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;

4.1.7. враховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні інформаційних і масових заходів;

4.1.8. не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без згоди;

4.1.9. звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

Дані Правила користування бібліотеками ЦБС обговорені і прийняті Радою при директорі

01.02.2010 р.

Кiлькiсть переглядiв: 222